Słowniczek usability

Słowniczek usability

Poniżej prezentujemy słownik usability. W miarę możliwości będzie on rozbudowywany o nowe pojęcia i słowa.

UŻYTECZNOŚĆ (ang. usability) – własność produktów decydująca o ich jakości użytkowej. Pojęcie to odnoszone 
jest najczęściej do interaktywnych urządzeń, aplikacji oraz stron internetowych (jako web usability). 
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Usability
PROJEKTOWANIE ZORIENTOWANE NA UŻYTKOWNIKA
USER EXPERIENCE (ang. "doświadczenie użytkownika"), w skrócie UX, to termin opisujący całość wrażeń
jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu interaktywnego. Pojęcie to używane jest najczęściej w 
odniesieniu do oprogramowania, serwisów internetowych lub urządzeń elektronicznych. W kontekście interakcji 
człowiek-komputer stosowane było już w latach 70. XX-wieku Projektowanie user experience (ang. user experience 
design) to projektowanie produktów interaktywnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to,aby interakcja z nimi 
dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeń. Produkt powinien: prezentować się w sposób atrakcyjny 
dla użytkownika, być funkcjonalny, ergonomiczny, użyteczny korzystanie z niego powinno sprawiać przyjemność 
i dawać satysfakcję. Aby osiągnąć swoje cele projektanci user experience wykorzystują zazwyczaj metodykę 
projektowania zorientowanego na użytkownika
źródło:  http://pl.wikipedia.org/wiki/User_experience
ERGONOMIA(gr. εργον – praca + νομοσ – prawo) – nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa 
zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka.Ma na celu 
humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia, aby wykonywana ona 
była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje się m.in. poprzez eliminację 
źródeł chorób zawodowych. Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną.Korzysta z dorobku takich nauk lub dziedzin 
naukowych jak: psychologia pracy, socjologia pracy, fizjologia pracy, higiena, medycyna pracy,organizacja pracy, 
antropometria oraz nauk technicznych, np. materiałoznawstwa,budowy maszyn. Twórcą terminu "ergonomia" 
(z gr. ergon - praca, nomos - zasada, prawo) jest Wojciech Jastrzębowski, który zdefiniował ergonomię jako naukę o 
używaniu nadanych człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności.Jej celem głównym jest polepszanie warunków pracy
człowieka, które obejmuje dostosowanie ich do możliwości pracownika oraz właściwy dobór pracownika do danej pracy 
i jego edukację obejmującą specyfikę stanowiska. Wyróżnia się ergonomię koncepcyjną (wprowadzanie zasad 
ergonomii podczas opracowania koncepcji oraz projektowania) i ergonomię korekcyjną(korektę warunków pracy 
na drodzemodernizacji już funkcjonujących stanowisk pracy (maszyn, urządzeń)

Comments are closed.