Słowniczek planowania mediów

Słowniczek planowania mediów

Poniżej prezentujemy słownik planowania mediów. W miarę możliwości będzie on rozbudowywany o nowe pojęcia i słowa.

POPULACJA - Ilość osób zamieszkujących dany obszar.
MEDIUM - stacja radiowa, gazeta, internet, stacja telewizyjna
ZASIĘG TECHNICZNY MEDIUM (wyrażony w liczbach) - Ilość osób zamieszkujących 
np.: obszar na którym kolportowana jest gazeta
ODBIORCY MEDIUM , GRUPA DOCELOWA MEDIUM (określona ilościowo) – osoby należące do 
zasięgu technicznego medium, osoby, które będą miały dostęp do np. egzemplarzy gazety;
GRUPA DOCELOWA PISMA ( określona jakościowo) - osoby , do których wydawca kieruje 
pismo, osoby, pod których upodobania pismo jest sprofilowane.
GRUPA DOCELOWA KLIENTA - (TARGET GROUP, TARGET, wyrażona procentowo) – ta część 
populacji, do której reklamodawca chce dotrzeć z przekazem reklamowym, 
potencjalni konsumenci usług / produktów klienta. 
Im większa zbieżność grup docelowych 
Klienta i pisma – tym większe zainteresowanie emisją reklamy.
ZASIĘG JEDNEGO WYDANIA PISMA - (wyrażony w liczbach) - Ilość osób, w których 
gospodarstwach domowych znajdzie się egzemplarz danego numeru, maksymalna liczba osób, 
które mogą przeczytać dany numer pisma.
ZASIĘG JEDNEGO WYDANIA PISMA (wyrażony procentowo) – ta część populacji, 
która będzie miała dostęp do danego, konkretnego numeru pisma.
TRP , RATING (TARGET RATING POINT) – wskaźnik mówiący jaka część grupy docelowej 
Klienta miała kontakt z konkretnym przekazem reklamowym. W przypadku prasy jest on 
najczęściej równy czytelnictwu przeciętnego wydania pisma w danej 
grupie docelowej – równy CPW
 1 TRP = 1 % GRUPY DOCELOWEJ , który przeczytał dane wydanie gazety
 1 TRP = 1 CPW
GRP (GROSS RATING POINT) – suma ratingów TRP uzyskana w trakcie trwania 
danej kampanii reklamowej. Wskaźnik pomiaru intensywności kampanii reklamowej.
1 TRP + 2 TRP = 3 GRP
 Emisja reklamy dająca 1 TRP + emisja reklamy dająca 
2 TRP zbudowały kampanię o sile 3 GRP
 3 GRP to ilość kontaktów równoważna skontaktowaniem się z 3% grupy docelowej
 Im więcej GRP uzyskanych w trakcie kampanii reklamowej, tym silniejsza kampania, 
tym więcej uzyskanych kontaktów z potencjalnymi konsumentami
 GRP = ZASIĘG x OTS
ZASIĘG PRASY, (COVERAGE, wyrażony procentowo) – ta część populacji lub grupy docelowej, 
która w ogóle czyta prasę (która przeczytała przynajmniej 1 egzemplarz 
jakiejkolwiek gazety w ciągu cyklu sezonowego, czyli tygodnia)ZASIĘG PRASY to ok. 70% w 
skali kraju (średnio) Zasięgi prasy w poszczególnych regionach/miastach wahają się od 60% do 85% np.: 
Warszawa ma jeden z najniższych zasięgów prasy, ok. 62%, znacznie niższy niż w innych dużych miastach
ZASIĘG KAMPANII - (REACH , wyrażony procentowo) – ta część grupy docelowej, 
która miała przynajmniej 1-krotny kontakt z przekazem reklamowym 
w trakcie trwania kampanii ( która przeczytała przynajmniej 1 egzemplarz gazety, 
w którym była zamieszczona reklama)
ZASIĘG = GRP / OTS Osiągnięcie wysokiego zasięgu kampanii prasowej to jeden 
z najważniejszych celów komunikacyjnych planu kampanii. Im więcej 
lokalnych tytułów w media planie tym większy zasięg kampanii
NAKŁAD DRUKOWANY - Ilość egzemplarzy rozprowadzonych do punktów dystrybucyjnych
NAKŁAD SPRZEDANY – ilość egzemplarzy sprzedanych w handlu detalicznym, 
sprzedaż weryfikowana na podstawie faktur
ZWROTY – różnica między nakładem drukowanym, a sprzedanym. Ta część nakładu drukowanego,
która nie została sprzedana i została zwrócona wydawcy przez dystrybutorów.
ZDKP - Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, dobrowolne zrzeszenie 
wydawców mediów drukowanych. Zajmuje się weryfikowaniem informacji 
o rozpowszechnionym ( sprzedanym i rozdanym bezpłatnie) nakładzie poszczególnych pism
CPP (COST PER POINT, wyrażony w zł) – koszt dotarcia przekazu reklamowego 
do 1% grupy docelowej
CPP NETTO = KOSZT NETTO EMISJI(po rabatach) / GRP
CPP CENNIKOWE = KOSZT CENNIKOWY / GRP
OTS , ŚREDNIA CZĘSTOŚĆ KONTAKTU (OPPORTUNITY TO SEE, wyrażona liczbowo) – średnia 
ilość kontaktów z przekazem reklamowym (w trakcie trwania kampanii), wśród tych osób, 
które widziały reklamę przynajmniej 1 raz ( które należą do zasięgu kampanii)
OTS = GRP / ZASIĘG Wielokrotne używanie tego samego tytułu w trakcie 
jednej kampanii reklamowej oznacza budowanie nadmiernie wysokiej częstości 
kontaktu z 1 czytelnikiem oraz niski zasięg kampanii.Prasowe kampanie reklamowe 
o najlepszych parametrach to takie, które wykorzystują kilka 
różnych tytułów umiarkowanie często
CPT (CPM, COST PER THOUSAND) - koszt dotarcia przekazu reklamowego 
do 1000 osób z grupy docelowej Klienta
 CPT NETTO = KOSZT NETTO / ILOŚĆ KONTAKTÓW X 1000
 CPT NETTO = (CPP NETTO / LICZEBNOŚĆ 1% GRUPY DOCELOWEJ ) X 1000
RECMA (www.recma.com) firma, która publikuje ranking domów mediowych („Overall Activity Rankings”). 
Z niego można dowiedzieć się kto jest największym graczem nie tylko na rynku polskim.
Agencja fullservice. Agencje te, według Amerykańskiego Stowarzyszenia Agencji Reklamowych 
świadczą następujące usługi:
- Analiza obecnego i potencjalnego rynku zbytu dla danego produktu.
- Rozważanie możliwych do zastosowania kanałów dystrybucji i metod sprzedaży.
- Badanie dostępnych mass mediów, które mogą być wykorzystane do przekazania komunikatu 
reklamowego.
- Sformułowanie całościowego planu kampanii reklamowej.
Realizacja kampanii reklamowej polegającej na:
przygotowaniu ogłoszeń prasowych, plakatów, reklam telewizyjnych, spotów radiowych itp.,
zakupie miejsca w prasie i czasu w TV lub radiu,
technicznym przygotowaniu materiałów reklamowych,
sprawdzeniu czy dane komunikaty rzeczywiście pojawiły się w mediach.
Współpraca z działem sprzedaży (marketingu) zleceniodawcy. 
Analiza produktu przeprowadzona  w celu określenia jego zalet i wad oraz relatywnej 
przewagi nad wyrobami konkurencji. 
za źródłem https://pracereklama.wordpress.com/2012/06/11/agencje-reklamowe-typu-full-service/
Brief dokument czasami w formie ankiety, zawierający wszystkie podstawowe dane związane z planowaną kampanią. 
Stanowi podstawę do opracowania strategii reklamy, kampanii.
 LIR - Last Issue Readership, liczba czytelników ostatniego wydania. Jest to liczba wszystkich osób, 
jakie czytały ostatnie wydanie.
OOH - ( skrót nazwy out of home ang. poza domem) –   reklama zewnętrzna, reklama uliczna, outdoor
CTR - (clickthrough rate) czyli współczynnik klikalności oblicza się dzieląc liczbę kliknięć w reklamę przez liczbę jej wyświetleń (odsłon).
interstitial to inwazyjny typ reklamy inaczej reklama całostronicowa.

Comments are closed.