Słownik pojęć bankowych

Słownik pojęć bankowych

Poniżej prezentujemy słownik pojęć bankowych. Słownik, który pozwala zrozumieć język jakim posługują się bankowcy.


A'vista - na każde żądanie
aktywa - ogólnie pojęty majątek w formie pieniądza, mający określoną siłę nabywczą
amortyzacja - proces przenoszenia wartości środka trwałego na wyrób uzyskany przy jego pomocy
analityka - konto analityczne, konto nie zawierające kont podrzędnych, w jego skład mogą wchodzić rachunki 
określonego typu
asygnata -  dokument księgowy, często używany w banku, będący podstawą do pobrania pieniędzy
aneks -  korekta, uzupełnienie, np. aneks do umowy o kredyt
bankomat -  automatyczny kasjer, specjalizowany komputer służący do wypłacania gotówki i przyjmowania depozytów
beneficjent - osoba będąca adresatem, odbiorcą środków (obdarowany)
bezgotówkowy -  rodzaj rozliczeń finansowych dokonywanych bez udziału fizycznego pieniądza
bilans - zestawienie aktywów i pasywów sporządzone na pewną określoną datę
bilon -  pieniądz w postaci monet o niskich nominałach
bon skarbowy - papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa za pośrednictwem NBP
cesja -  przeniesienie praw własności na inną osobę
czek - polecenie wypłaty osobie wymienionej na czeku lub okazicielowi
data transakcji -  dzień w którym zawarto transakcję
data waluty - data od której naliczane są odsetki
debet - ujemne saldo rachunku depozytowego, przekroczenie stanu rachunku (konta)
depozyt - środki pozostawione w banku, oddane do przechowania
dyskonto - różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną rynkową, zysk otrzymywany z góry
egzekucja -  proces odzyskiwania utraconych środków w wyniku zerwania umowy
ekspozytura - placówka banku
emitent - instytucja udostępniająca np. papiery wartościowe nabywcom, będąca ich właścicielami
finansować - dostarczać środków pieniężnych, opłacać
gotówka - mająca postać materialną (banknot, moneta) wartość danej waluty
hipoteka - dokument tożsamości dla nieruchomości
in blanco - dokument nie zawierający istotnych danych, kwoty, daty ważności, danych personalnych, itp.
inkasować - pobierać pieniądze
kapitalizacja - np. odsetek, to proces zaliczenia (dopisania) odsetek zapadłych do kapitału podstawowego, od którego 
te odsetki pierwotnie naliczono
księgowanie - dokonywanie zapisów księgowych w księgach rachunkowych
kontrahent - partner w interesach, osoba z którą dokonuje się operacji gospodarczych
limit kredytowy - wartość maksymalnego zadłużenia w ramach danej umowy kredytowej (określenie najczęściej 
stosowane w przypadku kredytów w linii odnawialnej)
lokata - rodzaj inwestycji, dla otrzymania zysku w postaci odsetek od depozytu
marża - zwykle określana w formie punktów procentowych wartość doliczana do bazowej stopy procentowej w celu 
wyznaczenia stopy procentowej (zysku)
monit - wezwanie do zapłaty
narzut - patrz. marża
nominał - wartość wyjściowa, zwykle określona na stałe np. wartość papieru wartościowego czy banknotu
odsetki - forma zysku, zwykle naliczana wg ustalonej stopy procentowej od kwoty kapitału
PIN - Personal Identyfication Number, Prywatny Numer Identyfikacyjny
persaldo - to saldo sald czyli saldo MA i saldo WN
plan kont - jednolity zestaw kont służący do prowadzenia zapisów księgowych wraz z komentarzem określającym 
jakie rodzaje zdarzeń gospodarczych mogą one zawierać

pojęcia bankowe - słowa, wyrażenia występujące w bankowości jak również księgowości. Inaczej żargon bankowy
poręczenie - forma zabezpieczenia, gwarancja
poręczyciel - gwarant, udzielający gwarancji
prowizja - patrz marża
prolongata - przedłużenie, odłożenie spłaty części lub całości zobowiązania na określony czas
przelew - dowód księgowy będący podstawą do obciążenia rachunku wystawiającego
przeksięgowanie - przeniesienie zapisu z jednego rachunku na inny
rata - część należności zwracanej bankowi w wyniku jej rozłożenia w czasie
rezerwa obowiązkowa - środki odprowadzane do NBP z tytułu posiadanych przez bank depozytów, jej wielkość 
zależy od wielkości oraz struktury depozytów
rezerwa celowa - zawiązywana przez bank na pokrycie przyszłych wydatków związanych z możliwością 
nie spłacenia wierzytelności przez kredytobiorcę
saldo - stan rachunku lub konta, WN - saldo winien (ujemne), MA - saldo ma (dodatnie)
stopa procentowa - oprocentowanie wyrażone w procentach w jakiejś skali, najczęściej w skali roku
storno - anulowanie błędnego zapisu księgowego
strata - ujemny wynik finansowy
syntetyka - konto syntetyczne, konto zawierające sumę zapisów na kontach podrzędnych (analitycznych)
transfer - przekazywanie pieniędzy, zwykle za pośrednictwem banku
transza - część np. zaciąganego kredytu wynikająca z rozłożenia wypłaty w czasie
waluta - środek płatniczy danego kraju lub regionu w formie materialnej
 (monety, banknoty)
WIBOR - (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku 
międzybankowym. Funkcjonuje od 1991 roku. Od 1993 ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00, na fixingu 
organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych - Forex Polska, na podstawie ofert złożonych 
przez 13 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości. W ciągu 15 minut od publikacji 
indeksów ustalonych podczas fixingu, uczestniczące w nim banki zobowiązane są do zawierania między sobą transakcji 
według stawek nie gorszych od zgłoszonych tego dnia.
wynik finansowy - bilans kosztów i przychodów (Wynik finansowy = przychody - koszty)
wycena - określenie stanu posiadania walut obcych w walucie krajowej wg aktualnego kursu
windykacja - proces dochodzenia przez bank należności postawionej w stan natychmiastowej wymagalności
zdeponować - pozostawić w depozycie
zysk - dodatni wynik finansowy
zastaw - zabezpieczenie w postaci dobra materialnego
żyrant -  gwarant, poręczyciel

Comments are closed